top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Общи разпоредби

за дейността на Учебно-артистичен център ВЯРАБЕЛ 

 

A. С настоящите Общи разпоредби за дейността се уреждат взаимоотношенията между УАЦ Вярабел и потребителите на нашите академични и творчески образователни услуги: курсове, семинари, събития, работилници, ваканционни академии, проекти, пробни изпити и др.

B. Образователните услуги се осигуряват от УАЦ Вярабел въз основа на индивидуален договор, сключен с клиент. 

 

I. Основни понятия

 

По смисъла на настоящите Общи разпоредби за дейността изброените понятия са използвани със следното значение:  

1.  Курсист /участник в курс или събитие/ е всяко физическо лице, което взима участие в присъствени или онлайн академични и творчески курсове, програми и други събития, включени в Учебния план на УАЦ Вярабел.

2.  Родител е родителят или настойникът на курсист под 18 г.

3.  Клиент е ползвателят на образователна услуга и родителят му, ако той е под 18 г.

4. Годишно обучение е курс с продължителност: 

4.1. Девет месеца (подготовка за Национално външно оценяване по БЕЛ и математика с курсове за 6., 7. и 10. кл.; подготовка за Американски колеж в 6. кл.; както и някои творчески курсове): от средата на месец септември до средата на месец юни.

4.2. Осем месеца (подготовка за Държавен зрелостен изпит 12. кл., както и някои курсове за личностно и артистично развитие):  от средата на месец септември или от началото на месец октомври до средата на месец май.

4.3. Шест месеца (подготовка за кандидатстване в Американски колеж в 7. клас): от средата на месец септември до средата на месец март.

5.  Модули: Годишното обучение организационно и методически се разделя на три модула.

6.  Интензивни, сезонни и инцидентни обучения са курсове, семинари и събития с по-малък хорариум, които не се делят на модули.

7.  Регистрация е заявка на интерес към избрано обучение или събитие чрез попълване на съответен формуляр в сайта на УАЦ Вярабел.

8.  Записване се осъществява чрез подписване на индивидуален договор и плащане на такса (или на първата вноска от таксата) за избраното обучение от страна на курсиста или на неговия родител.


II.  Процедури

 

1. Преди записване за академична или творческа образователна услуга е необходимо клиентът:

1.1.  Да се запознае с описанието на съответния курс в сайта на УАЦ Вярабел.

1.2.  Да се регистрира, като попълни електронния формуляр в сайта.

1.3.  Да прочете внимателно настоящите Общи разпоредби за дейността на УАЦ Вярабел.

1.4.  Да разгледа графика на курсовете, когато го получи, и да прецени дали не се получават „засечки“ в индивидуалната заетост на детето му. 

2. Записване

2.1.  Записването за курс (академичен, артистичен или за личностно развитие) става с подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата /или на първата вноска от таксата/ за съответния курс в определения срок.

2.2.  Записването е възможно в рамките на сезонни кампании, обявени на сайта на УАЦ Вярабел, или до изчерпване на свободните места.

2.3.  При наличие на място е възможно курсист да се включи в избран курс и през годината, като таксата за неговото обучение се изчислява според броя на оставащите занятия и според индивидуалния план за наваксване, ако такъв е необходим.

2.4.  Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват с родител/настойник.

2.5.  Курсистите в академичните обучения се разпределят в групи съобразно възрастта си и/или нивото си на подготовка.

3. След записване за избрано обучение курсистът и неговият родител е необходимо:

3.1.  Да се запознаят с организацията на работа в съответния курс и с формите на обратна връзка, разписани в отделен документ.

3.2.  Да влязат в електронната класна стая на курса – всеки със своя профил съответно на обучаем или на родител, следвайки инструкциите за присъединяване към образователната платформа vyarabel.eu – това става непосредствено преди старта на курса.

 

 

III. Такси, начин на плащане и отстъпки

 

  1. Такси

1.1.  Таксата за всеки курс е обявена на сайта на УАЦ Вярабел – в описанието на съответното обучение. 

1.2.  Обявените на сайта цени включват: 

-   авторски материали за обучение, някои от които са на хартиен носител, а други са постоянно достъпни в електронната ни платформа. Те са предназначени само за нашите курсисти и следва да НЕ се разпространяват.

-   достъп до тематични и обобщаващи тестове за упражнение и за проверка на придобитите знания в учебната платформа vyarabel.eu.

1.3. Обявените на сайта цени не включват: 

-   учебни помагала – когато използването на такива е необходимо, те се закупуват от УАЦ Вярабел.

-   пробни изпити – те са с отделна организация и се заявяват по желание и се заплащат отделно от курсовете.

2.  Начин на плащане

2.1.  За годишните обучения таксата може да бъде заплатена наведнъж или авансово на три вноски през учебната година.  

2.2.  При еднократно плащане на таксата за цялата учебна година, това става при записването.

2.3.  При разсрочено плащане всяка вноска се прави в аванс преди старта на съответния модул. 

Например за курсовете от т. 4.1. в т.I. Основни понятия:

Първа вноска: до 15.09.

Втора вноска: до 15.12. Трета вноска: до 15.03.

3.  Фактури

Ако родителят има желание да получи фактура към фирма за стойността на обучението, преди да извърши банковия превод, следва в имейл да посочи данните на фирмата и да се свърже с администратора на УАЦ Вярабел, за да се направят необходимите уточнения.

4.  Отстъпки

4.1.  За втори член от семейството (брат или сестра), обучаван  в УАЦ Вярабел в същата година, се ползва 10% отстъпка.

4.2.  УАЦ Вярабел си запазва правото да прави допълнителни отстъпки в специални случаи, както и да предоставя пълни или частични стипендии за обучение.


IV. Прекъсване на обучението и отсъствия от занятия от страна на курсиста

 

1.  Всеки записан курсист заема място в съответния курс за целия период на обучение. При прекъсване на обучението от страна на курсиста освободеното място не може да се заеме пълноценно от нов ученик, затова авансово внесената за съответния модул сума НЕ се възстановява.

2.  Ако клиентът иска да прекрати договора за предоставяне на образователна услуга, е необходимо писмено да уведоми Управителя на УАЦ Вярабел за намерението си минимум две седмици преди края на текущия модул.

3.  Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, случаят се решава индивидуално от Управителя въз основа на предоставени документи и писмена молба за възстановяване или прехвърляне на част от платената за съответния модул такса. Размерът на частта, която ще се възстанови/прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са взети след получаването на писмената молба за прекъсване на курса, се удържи административна такса в размер на 20% от общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през следващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.

4. Със записването си на курс курсистът поема ангажимент да посещава редовно учебните занятия. В случай на отсъствие УАЦ Вярабел не връща част от таксата на курсиста.   

5.  При инцидентно отсъствие от занятие курсистът може да навакса чрез посещение в друга група на съответния курс (ако има такава) или като гледа запис на пропуснатото занятие, предоставено от администратора на УАЦ Вярабел.

6.  Случаи с по-продължителни отсъствия по медицински причини се разглеждат индивидуално от Управителя на УАЦ Вярабел.

 

V.  Прекратяване на обучението от страна на УАЦ Вярабел

 

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на УАЦ Вярабел в следните случаи:

1.1. Лошо поведение на курсиста – УАЦ Вярабел има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2. Неплащане на такса – УАЦ Вярабел има правото да прекрати обучението на курсист, чиято такса е  забавена или неплатена в посочените по-горе срокове.

2. При забавяне или неплащане на дължимата авансова вноска, курсистът не може да започне или да продължи своето обучение.

3. УАЦ Вярабел си запазва правото да отмени курс, в случай че не се съберат достатъчно курсисти.  

4.  При отмяна на курс от страна на УАЦ Вярабел ще предложим алтернатива или възстановяване на внесената сума за съответното обучение.

 

VI. График на занятията

 

  1. Графикът с разписаните дати на груповите занятия се прави преди началото на всеки курс. При старта на всеки курс учениците и техните родители получават по e-mail График, в който са разписани занятията и ваканциите, пробните изпити и сроковете за внасяне на таксите за следващите модули (ако курсът е годишен).

2. В някои случаи е възможно програмите за първи и втори срок да са различни.

3. Ваканциите/неучебните дни във УАЦ Вярабел са съобразени с ваканциите/неучебните дни в държавните училища, публикувани на официалната уебстраница на Министерството на образованието и науката.

4.  При целогодишните курсове се предвижда някои от занятията, които попадат в границите ваканция или национален празник, да се проведат on-line. Това е отбелязано в Графика с разписаните занятия и само в редки случаи бива допълнително, но своевременно комуникирано по имейл.

5.  УАЦ Вярабел си запазва правото да прави промени в Графика на учебните занятия при настъпването на непредвидени обстоятелства.


 

VII. Организация и обучение

 

1.  Учениците се очаква да пристигат пет минути преди началото на часовете си и да  влизат в УАЦ Вярабел чрез код за достъп, който ще им бъде предоставен. 

2.  Щом заемат своето място, курсистите се подготвят за часа, като изваждат тетрадката си за работа в час и допълнителните помагала по съответния предмет, а за часовете по математика – и чертожните пособия.

3.  В часовете учениците трябва да:

-   пазят тишина и да не смущават останалите курсисти

-   пишат в тетрадки, а не на отделни листове

-   съхраняват в папки допълнителните материали, които им се раздават

-   записват всичко, написано на дъската или диктувано от преподавателя

-   задават въпроси при неразбиране

4. Самоподготовката за академичните курсове трябва да започне навреме, а не непосредствено преди занятието.

Препоръчваме да се спазва най-общо следният ред:

4.1.  Прочитане на преподаденото в клас – от книжните помагала, електронните ресурси и тетрадката (в т.ч. пререшаване на задачите по математика).

4.2.  Изпълняване на домашната работа – в книжните помагала и в образователната платформа на УАЦ „Вярабел“ (vyarabel.eu).

4.3. Подготовка на въпроси по неясните упражнения и задачи за обсъждане в час.

4.4.  Всички задачи с кратък или разширен свободен отговор от домашните работи (напр. преразказ, тълкуване на цитат от изучавано произведение, есе и др.), може да се напишат на лист или на компютър. Ако е на хартия, се прави възможно най-добрата снимка с телефон и се слага се върху документ в word. Файлът се озаглавява на кирилица с двете имена на ученика и № на заданието и се прикачва на определеното място в електронната класна стая на Курса.

 

Важно: Задачите за самостоятелна работа, публикувани в класната стая на Курса, е необходимо да се изпълняват в срок и да се предават в електронната система – най-късно до половин час преди занятието. След като определеното време за съответното задание изтече, то се затваря и ученикът не може да се върне към него по-късно. Преподавателят се освобождава от задължението да проверява домашни работи, предадени със закъснение.

 

 

VIII. Изисквания към учениците, свързани с опазване на материалната база

 

  1. Храненето в учебните зали е забранено, допуска се само в трапезарията по време на почивката между курсовете.

2.  Не се допуска внасяне на предмети, оръжия, субстанции и др., които са или могат потенциално да бъдат опасни за здравето и/или сигурността.

3.  Учениците са длъжни да опазват материалната база, като не драскат, не лепят дъвки,  не рушат, не чупят и др. При нарушаване на това изискване, родителите се задължават да заплатят

стойността на повреденото/унищоженото имущество на УАЦ Вярабел  в срок от 5 работни дни след издаване на фактура за това.

4.  Отпадъците в УАЦ Вярабел се събират разделно (за което са създадени условия) и учениците са длъжни стриктно да се съобразяват с това.  

 

 

IX.  Съобразяване с регулаторните изисквания

 

1. Дейността на УАЦ Вярабел протича при спазване на всички актуални изисквания, наложени от СРЗИ и Министерство на здравеопазването.

 

 

X.  Рекламни материали от учебния процес

 

  1. УАЦ Вярабел има правото да прави снимки и видеозаснемане на учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.

2.  При нежелание от страна на родителя да бъдат използвани рекламни материали с участие на неговото дете, той трябва изрично да декларира това при подписване на договора за образователна услуга.


 

 XI. Конфиденциалност и защита на лични данни

 

1. УАЦ Вярабел може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста и неговите родители/настойници. При записване за курс курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

 

XII. Предложения, жалби и молби

 

1.  Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени на електронната поща vyarabeloffice@gmail.com.

2.  Подадените предложения, жалби или молби се разглеждат и решават от УАЦ Вярабел не покъсно от един месец от получаването им.

 

 

XIII.  Популяризиране на Общите условия

 

1.  УАЦ Вярабел прави Общите си разпоредби публични за клиентите си, като ги публикува в сайта си: www.vyаrabel.com и поставя на подходящи общодостъпни места в офиса си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора.

2. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани, като уведомяването на клиентите за актуализацията става чрез публикуването на променените Общи условия в сайта на УАЦ Вярабел.

3.  Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01.07.2023 г.

 

 

 


bottom of page