top of page

Time to Talk - разговорен английски език за възрастни

Time to talk е формат, подходящ за възрастни, които имат базова четивна и писмена техника на английски език, но чувстват затруднения и безпокойство, когато трябва да се изкажат устно. Целта е участниците да се сдобият със самочувствие и словоохотливост при общуване на английски език. Сесиите са компилация от езикови, комуникативни и мнемонични занимания, моделирани за индивидуална и групова работа. По време на всяко занятие се изследват, сравняват, дискутират и интерпретират произведения на изкуството, както и детайлите (символите) в тях, които вдъхновяват. Така курсистите постигат бърз напредък в овладяването на изказа, структурата и богатството на английския език.

Разговорният модул Time to talk се води от Елена Денева – висококвалифициран преподавател по английски език с 23-годишен опит в работа с деца и възрастни, организатор, ръководител и обучител в международни творчески фестивали, летни програми, езикови курсове и ателиета.

Характеристика на курса

Модул 1 Pictorial Language (Изобразителен език)


Езикови акценти


✓ Развиване на умения за слушане с разбиране на английски език

✓ Фокус върху произношение и интонация

✓ Водене на тематичен диалог

✓ Извличане на основната идея

✓ Техники за анализ на детайлите

✓ Подбор на езикови и граматични средства

✓ Техники за интерпретация на чутото

✓ Развиване на методите на визуализация на мисленето


Реторически акценти


✓ Придобиване на способност за ефективно общуване

✓ Аргументиране и защитаване на идея

✓ Ясно комуникиране на идеята, така че да бъде разбрана от отсрещната страна

✓ Даване на инструкции за стъпките на даден процес

✓ Любезен отказ, привличане вниманието на даден човек

✓ Активно слушане, кореспондиране с казаното от събеседника

✓ Задълбочено възприемане мнението на говорещия

✓ Слушане "между редовете"

✓ Аналитично и критично мислене

✓ Усъвършенстване на презентационни умения

✓ Изследване, разпознаване и разграничаване на различни видове символи в изобразителното изкуство

✓ Създаване на презентации, отразяващи впечатления от чутото и наблюдаваното


Организация


Продължителност: 3 месеца (20 занятия по 80 мин.) - от 05.10.2022 г. до 09.12.2022 г.

Време и място за провеждане: сряда и петък от 19:00 ч. до 20:20 ч. в офиса на УАЦ

„Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.

*При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн, като

програмата се адаптира за дистанционна форма на обучение.


Записване и такса


Записването става чрез бутона в този сайт.

Таксата е две вноски по 300 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването, а следващата през ноември.

Tests.png
bottom of page